آقای دکتر بابک حمیدیا

دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه امام صادق

استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق

سازمان هایی بمشاوره خود را به ما سپردند

تحول کسب و کار شما با ما

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است.
این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می شود، به نقش دولت و خط مشی های آن در پیشبرد نوآوری می پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می کند.
این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.
گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۹۸، با ارائه دکتر بابک حمیدیا در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

فقط چند کلیک با ما فاصله دارید

این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.
گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۹۸، با ارائه دکتر بابک حمیدیا در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.